Category Archives: News

มาตรการแจ้งเตือน (Take Down Notice)

ผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะแจ้งเตือนเพื่อให้ระงับการแพร่หลาย หรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะต้องติดต่อและยื่นแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (Complaint Form) พร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด เลขที่ 200 ชั้น 7 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09.00-17.00 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โดยมีขั้นตอน ดังนี้

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

บริษัท จัสเทล เน็ทเวิรค์ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้จ้ดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทในการเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จำต้องเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย

Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7

กสทช.ขอความร่วมมือ แจ้งระงับข้อความที่ไม่บังควร

กสทช.ขอความร่วมมือ ร่วมกันแจ้งระงับข้อความที่ไม่บังควร หากพบเห็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม โปรดดำเนินการ โดยมีช่องทาง ดังนี้

แจ้ง Link หรือ URL มาที่